Законом о уређењу судова („Сл.гласник РС“, бр.116/2008, 104/209, 101/2010, 31/2011- др. закон, 78/2011 – др.закон, 101/2011 и 101/2013) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва („Службени гласник РС“ бр.101/2013), између осталих судова у Републици Србији, 01.01.2014.год. основан је и Основни суд у Сенти, одређено је његово седиште и подручје на којем врши надлежност.

Сходно чл.3 ст.1 тач.53 Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“ бр.101/2013), основан је Основни суд у Сенти за територију Општине Сента, Ада и Кањижа.

 

Седиште Основног суда у Сенти налази се у Сенти, Главни трг бр. 2

 

Контакт телефони :
Централа : 024/811-094, 024/811-105
Факс : 024/827-540

Судска управа : 024/814-081

 

Е-пошта : uprava@se.os.sud.rs

 

Радно време Основног суда у Сенти и у канцеларијама у Ади и у Кањижи : 07:30 – 15:30
Радно време суда предвиђено за рад са странкама : 08:00 - 12:00
Радно време за предају писмена : 8:00 – 15:00

 

Основни суд у Сенти има седиште у Сенти, а чине га још две канцеларије :
Канцеларија у Ади на адреси Ада, Маршала Тита бр. 39.
Контакт телефон : 024/852-540

 

Канцеларија у Кањижи на адреси Кањижа, Главни Трг бр. 3.
Контакт телефон : 024/874-315