Употреба службеног језика


 

У службеној употреби у Основном суду у Сенти су следећи језици: српски и мађарски језик.

 

У складу са одредбама важећих процесних прописа, као и одредбама Судског пословника судски поступци у Основном суду у Сенти се воде на језику националних мањина, ако је језик мањине у службеној употреби у суду, док се припаднику националне мањине одлуке достављају на његовом језику ако је у суду поред српског језика у службеној употреби и језик националне мањине. На наведени начин, Судским пословником уопштено је регулисано вођење поступака на језицима националних манина, док се у осталим случајевима примењују правила о језику садржана у процесним законима.

 

У чл. 10 Устава Републике Србије који је ступио на снагу даном проглашења у Народној скупштини одн. 08.11.2006.г. се наводи да је у Републици Србији у службеној употреби српски језик и ћирилично писмо, док је службена употреба других језика и писама уређена законом, а на основу устава.

 

У чл. 14 Устава Републике Србије се наводи да Република Србија штити права националних мањина. У ставу два истог члана се наводи да држава јемчи посебну заштиту националних мањина ради остваривања потупне равноправности и очувања њиховог идентитета.

 

У чл. 32 став 2 Устава се наводи да се свакоме јемчи право на бесплатног преводиоца, ако не говори или не разуме језик који је у службеној употреби у суду и право на бесплатног тумача, ако је слеп, глув или нем.
У чл. 6 ЗПП-а наводи се да је у парничном поступку у службеној употреби српски језик и ћирилично писмо. Други језици и писма службено се употребљавају у складу са законом.     У судовима на чијим подручјима живе припадници националних мањина, у службеној употреби су и њихови језици и писма, у складу са Уставом и законом. Странке и други учесници у поступку имају право да се служе својим језиком и писмом, у складу са одредбама овог закона.

 

У чл. 95 ЗПП-а се наводи да странке и други учесници у поступку имају право да на рочиштима и приликом усменог предузимања процесних радњи пред судом употребљавају свој језик. Ако се поступак води на језику који странке, односно други учесници у поступку не разумеју, обезбедиће им се ако то захтевају, усмено превођење на језик који разумеју онога што се износи на рочишту, као и усмено превођење исправа које се на рочишту користе ради доказивања. Ако је у суду у службеној употреби и језик националне мањине трошкови превођења који настају употребом службених језика националне мањине у поступку од стране учесника поступка обезбедиће орган који води поступак. Странке и други учесници у поступку који су слепи, глуви или неми имају право на безплатног тумача у поступку пред судом.

 

У чл. 96 ЗПП-а се наводи да позиви, одлуке и друга судка писмена упућују се странкама и другим учесницима у поступку на српском језику. Ако је у суду у службеној употреби и језик националне мањине, суд и на том језику доставља судка писмена оним странкама и учесницима у поступку који су припадници те националне мањине и који се у поступку служе тим језиком.

 

У чл. 97 ЗПП-а се наводи да странке и други учесници у поступку подносе суду своје тужбе, жалбе и друге поднеске на језику који је у службеној употребуи у суду. Странке и други учесници у поступку могу упућивати суду своје поднеске и на језику националних мањина који није у службеној употреби у суду ако је то у складу са законом.

 

У чл. 11 ЗКП-а наводи се да су у поступку у службеној употреби српски језик и ћирилично писмо, а други језици у службеној употреби су у складу са Уставом и законом. Поступак се води на језику и писму који су у службеној употреби у органу поступка, у складу са законом.  Странке, сведоци и друга лица која учествују у поступку имају право да  у току поступка употребљавају свој језик и писмо, а ако се поступак не води на њиховом језику и ако, након поуке о праву на превођење, не изјаве да знају језик на коме се поступак води и да се одричу права на превођење, обезбедиће им се на терет буџетских средстава превођење онога што они или други износе, као и превођење исправа и другог писаног доказног материјала.  Превођење обавња преводилац.